Helseundersøkelse for finskstøver

Bakgrunn:

Helseundersøkelsen skal gjennomføres av NMBU – Universitet i Ås – i samarbeid med Finskstøverforeningen, avlsrådet og NKK. Leder av arbeidet er Frode Lingaas, som har jobbet med genetikk og hundeavl over flere år. Finskstøverforeningen er oppdragsgiver og betaler kostnadene for undersøkelsen.

 

Tilsvarende undersøkelse er gjennomført av NMBU i samarbeid med NKK og rasklubber siden 2009 på ca 100 raser. Undersøkelsen er en temperaturmåler – gir et oversiktsbilde over den generelle helsetilstanden i en rase. Formålet med å gjennomføre undersøkelsen er å få god informasjon til avlsarbeidet i rasen slik at finskstøveren i framtiden kan ha god helse.

Undersøkelsen vil også være et godt grunnlag for RAS (rasespesifikk avlsstrategi) og tilfredsstille deler av nye krav i ny forskrift om hundeavl.

 

Undersøkelsen:

Undersøkelsen er anonym og gjennomføres digitalt via en portal. Undersøkelsen er delt i tre hovedelementer:

1) Informasjon om hund og eier: Kun forsker ved NMBU har tilgang til denne informasjonen. Verken Finskstøverforeningen eller avlsråd får informasjon om enkelthunder. Informasjon registreringsnummer og kontaktinformasjon om eier legges inn for at forsker kan spørre om eier vil kunne bidra i videre forskning på hund (f.eks. blodprøve, DNA-test dersom hunden har et spesielt sykdomsbilde).

2) Fysisk helse: Spørsmål som tar for seg alle organer i kroppen; Hud, øyne, ører, respirasjon, hjerte, bein, mage/tarm, reproduksjon osv.

3) Mentalitet/atferd: Spørsmål som tar for seg hvordan hunden reagerer i ulike situasjoner, f.eks. bjeffing, reaksjon på skudd, reaksjon på fremmede mennesker osv.

4) I tillegg kan klubben komme med noen få spørsmål som ikke er direkte knyttet til helse, f.eks. hvor mange dager per år hunden brukes på jakt.

Utvikling og kvalitetssikring av undersøkelsen

  • Utgangspunktet er eksisterende spørsmålsbatteri (bl.a. gjennomført for Dunker)
  • Avlsrådet kommer med innspill om ev. særlige fokusområder for Finskstøver slik at
  • dette dekkes av undersøkelsen dekker dette
  • NMBU v/ Lingaas sender ut testundersøkelse til et lite utvalg for å kvalitetssikre
  • spørsmål og funksjonalitet.

For at rapporten skal gi valide (gode/representative) data må vi komme over 20% svar av de siste 10 års registrerte valper – det vil si at vi trenger svar fra 400 – 600 finskstøvere (både levende og døde). Den viktigste kvaliteten sikres derfor gjennom at flest mulig eiere ærlig besvarer undersøkelsen.

 

Informasjon og framdrift:

Undersøkelsen gjennomføres digitalt, og eiere kan/oppfordres til å svare for alle sine hunder. Det tar ca. 30 min (per hund) å gjennomføre undersøkelsen.

Undersøkelsen starter opp i januar 2024. Det tas sikte på at klubben mottar rapporten fra NMBU v/ Lingaas i mars/april 2024

Styret i FFN

Posted in Nyheter organisasjon.