Avelsrådet for finskstøver/NHKF

RETNINGSLINJER FOR AVL PÅ FINSKESTØVER I NORGE

Revidert og gjeldene fra 1.10-2012.

 1. Retningslinjene tar utgangspunkt i følgende prioriteringer når det gjelder målsetting for avlsmessige forbedringer av Finskestøver i Norge:
 • Bruksegenskaper.
 • Helse/gemytt
 • Eksteriør
 1. Avlsdyret må være friskt og ikke bærer av arvelige sykdommer med mindre genetiske/veterinære faginstanser gir rom for dette.
 2. Prioriteringen er å forstå slik at avlsarbeidet først og fremst skal søke å forbedre bruksegenskapene, uten at dette går ut over helse/gemytt. Eksteriør må forsøkes å være så nære
  rasen som mulig.
 3. Det innføres et maksimumsantall på 33 avkom som kan registreres etter samme hund for rasen finsk støver. Etter at maksimumsantallet av valper registrert i NKK er nådd,
  blir ytterligere valper født i Norge etter hunden ikke registrert.
  Importerte hunder som er født før maksimumsgrensen er nådd, registreres på ordinær måte. Det gis mulighet for å søke om dispensasjon til ytterligere bruk av hunden.
  En nøye begrunnet søknad, som også inkluderer informasjon om planlagt partner, sendes NKK som innhenter uttalelse fra raseklubb før vedtak fattes. En uttalelse fra raseklubben
  kan med fordel vedlegges søknaden for rask saksbehandling.
  Nedfrosset sæd kan brukes tidligst 8 år etter at maksimalgrensen er nådd.
  Vedtaket trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 01.04.2016.   
 4. Kriterier for å komme på hannhundlista:

            Minimum 1 premie på åpen prøve i Norge og minimum GOOD på utstilling. Ved tilnærmet 3  ½ års alder kreves barmarkspremiering.             Eventuelt kan dette fravikes hvis en hannhund
            fra Sverige/Finland har dokumentasjon på god nedarving.  

 1. Kriterier for avl på tisper:

            Samme som for hanner. Tispeeier må selv vurdere om tispa ER GOD NOK for bruk i avl. Omparring blir ikke anbefalt hvis                                     tilstrekkelig antall valper er registrert etter en
            kombinasjon.        

 1. Avlsrådet står fritt til å ta bort hanner fra lista dersom nye opplysninger om avkom eller individet skulle tilsi det. Når en hannhund har oppnådd tilstrekkelig med valper, blir de satt på
  vent til eventuelt nedarving er   dokumentert gjennom granskning og jaktprøver.
 2. Gemytt og helse vil til enhver tid vurderes ut i fra situasjonen i rasen. Det er ønskelig med en helsesjekk hvis det er kjente sykdommer i nær slekt av avelsdyrene.
 • Det er krav om kjent HD- status på begge foreldre. HD-status A og B er regnet som fri og kan brukes mot status C. (Dersom HD indeks forøvrig er god.) Forøvrig vises til pkt 11.
 • For anbefaling/godkjenning kreves det at ett av foreldredyrene skal ha normal (fri) status på ataxi undersøkelse. Dersom begge foreldredyrene er testet med normal (fri) status er avelsdyret å regne som og inneha normal status.
 • Der det foreligger epilepsilignende anfall eller er konstatert epilepsi (også i nær slekt) gis ingen anbefaling eller godkjenning fra rådet.
 1. Innavelsgrad tilnærmet lik 3,5 % kan anbefales hvis ikke andre opplysninger foreligger som ligger til hinder for dette. Forøvrig kan rådet godkjenne innavelsgrad inntil 6%. Forøvrig
  vises til pkt 11.
 2. Avlsrådet vektlegger avlsverdi slik:

            Vurdering av avlsdyrets avkom.

            Unghundgranskning og jaktprøver på avkom.

            Vurdering av avlsdyrets foreldre.

            Vurdering av avlsdyrets søsken/halvsøsken.

            Vurdering av egne meritter.

 1. Avlsrådet kan fravike forannevnte punkter hvis særlige grunner tilsier dette, men det skal da være enighet blant avlsrådsmedlemmene.

NHKF/avlsråd