Informasjon vedrørende fadder/mentor-ordning

Finskestøverforeningen Norge.

Norske Harehundklubbers Forbund.

Vedr. evt. etablering av en «fadder/mentor-ordning».

Finskestøverforeningen Norge (FFN) ser, i likhet med NHKF, med bekymring på de utfordringer som hele vår del av hundemiljøet står overfor når det gjelder synkende registreringstall og svikt i rekrutteringen. Dette er som vi alle vet en omfattende utfordring, og det kan synes vanskelig for oss alle å vite hva man skal gjøre, og hvor man skal begynne.

FFN har i lengre tid diskutert hva vi kan bidra med, og ønsker NHKF sin tilbakemelding på en ide som vi ser på som en mulig plass å starte. Årsaken til at vi ønsker å ta opp dette med NHKF, er at dette må foregå i tett samarbeid med de lokale Harehundklubbene, og at vi, dersom vi får dette til, vil prøve å «annonsere» ordningen med henvisning til hver enkelt lokale Harehundklubb.

Det har i alle år vært en kontaktmannsordning for de forskjellige rasene i hver enkelt klubb. En del kontaktmenn fungerer tilfredsstillende, mens mange andre kun er «et navn på papiret». Vi antar at dette gjelder også for andre raser enn vår. Det har liten hensikt å fordele ansvaret for at det ikke fungerer bedre, men det er helt klart at raseringene også bærer en stor den av «skylda» for dette. Kontaktmannsordningen har falt litt mellom to stoler..

Det FFN ønsker, er å kunne etablere en «fadder/mentor-ordning» rundt i hver enkelt klubb. For vår egen del så vil det si at vi ønsker å oppgradere dagens kontaktmannsordning til dels betydelig, og få personer inn i disse rollene som virkelig er interessert i å gjøre en jobb. Siden kontaktmennene formelt er klubbenes tillitsvalgte, så er vi avhengige av et godt samarbeid og helt åpne linjer mellom oss som rasering og de lokale Harehundklubbene.

I praksis så vil dette si at de som sitter som kontaktmenn må påregne et helt annet ansvar enn i dag. Derfor regner vi med at det for vår rases del vil bli nødvendig med noen utskiftinger. Dette må gjøres i nært samarbeid med Harehundklubbene, da det vil være en dårlig løsning å etablere et «mentor/fadder-apparat» i tillegg til kontaktmannsnettet.

Vi ser for oss at disse mentorene skal være villig til å ta med seg interesserte ungdommer, eller andre, til skogs for å høre på los. De skal være villige til å være behjelpelig med alt fra bistand til påmeldinger, eller hva det ellers måtte være. De må kort og godt være villige til å gjøre en jobb !

For å bekjentgjøre en slik ordning, så ønsker FFN å annonsere, det være seg i Villmarksliv, Jakt og Fiske, eller ikke minst på alle de fora på nettet som ungdom besøker.

Harehund-Norge er inndelt i et meget godt innarbeidet geografisk nett via våre lokale Harehundklubber. FFN ser det lite hensiktsmessig å benytte andre inndelinger, og ønsker derfor å etablere dette «nettet» ut i fra dette. Vi ønsker i vår annonsering derfor å oppgi vår «mentor/mentorer» i hver enkelt klubb.

Dette kan vi ikke gjøre uten at også klubbene synes at dette er en ide å spinne videre på. Derfor er vårt spørsmål til NHKF om Forbundet har motforestillinger til at vi tar kontakt direkte med lokalklubbene for å drøfte dette.
Som nevnt er også vi i FFN klar over at utfordringen rundt rekrutteringen er formidabel. Det er ikke sikkert at denne ordningen vil bidra noe særlig heller, men en plass er vi nødt til å starte.

Vi håper derfor at NHKF stiller seg positive til initiativet, og avventer en tilbakemelding fra dere  J

Gjøvik den 1/3-2013.

Med vennlig hilsen
For styret i FFN

Jan Arne Haugom
Leder

Posted in Nyheter organisasjon.