En foreløpig oppsummering fra avelsrådet for finskstøver i 2012

Først vil vi benytte anledningen til å gratulere med flotte resultater både på jaktprøver og på utsillinger i løpet av året.
Rådet har iløpet av 2012 sålangt ferdig behandlet 34 forespørsler. Av disse har 30 fått godkjenning/anbefaling.
I tillegg jobber vi i disse dager med flere.
Samt at rådet har bistått finskstøverfolket ellers i mange saker, og dette har vært et givende arbeid.
Det har vært et meget godt samarbeide både med rasens eiere, forbund, FFN, avelsnemd og vi har hatt godt samarbeid med våre venner i både Sverige og Finland.
Iløpet av året har vi blandt annet utarbeidet nye retningslinjer for avelen på vår rase i Norge. Og det er gledelig og se hvor godt disse har blitt mottatt i miljøet. Videre har vi sendt innspill til forbundet i forbindelse med revidering av prøvereglene, deltatt på representatskap og ledermøtene i forbundet. Rådet har hatt ett fellesmøte i sommer, samt fellesmøte med FFN og nemd i oktober.
Itillegg hadde vi felles møte med råd og nemd sammen med svenskene iforbindelse med den felles nordiske avelskonferannsen i Strømstad. Forøvrig en avelskonferannse som vi må si ga et rikt kunnskapsutbytte for oss norske som var tilstede.
Tilbakemeldingene fra svensk og finsk side er også entydige positive.
Rådets mening er at konferansen er blitt et positiv løft og holdningsskapende for avelsarbeidet videre i Norden.
Rådet har brukt forøvrig telefon og mail flittig. 
 
Ny mal hannhundliste er tatt i bruk iløpet av høsten- noe forsinket. Dette er bare å beklage.
 
På vårt høstmøte i oktober ble det bestemt at 3 av ungdommene i avelsnemda skal bistå leder i nemda med og ajourføre lista videre og at den skal inneholde noen flere momenter. Vi håper at flere hannhundeiere som mener at de har individer som vil kunne delta positivt i avelen kommer på banen.
Dessverre har lederen i nemda hatt en særdeles hektisk arbeidssituasjon i det siste, så arbeidet med denne håper vi kommer ordentlig i gjenge i nær fremtid.
 
Når det gjelder unghundgranskingen håper vi responsen blir bedre i 2013. Denne gir oss mange viktige svar. Bør vel nevne for å komme i betraktning på den svenske hannhundlisten, må man ha deltatt i unghundgranskingen.
 
Videre har rådet iløpet av året fulgt nøye med på sykdomsbildet innen rasen. Mye av dette mener vi og ha tatt høyde for i de nye retningslinjene.  Spesiellt to ting har nok iløpet av året fått mere oppmerksomhet og spalteplass uten å utdype det noe mer her, det gjelder ataxsi og herpes. 
Stadig får vi telefoner fra fortvilte eiere og vi har stillt oss flere spørsmål om årsakene til at mange mister sin beste venn i ung alder, eller at det stadig må oppsøke veterinær.
Siste året og spesiellt nå i høst har mange av henvendelsene dreid seg om hjertesvikt/hjertefeil. At dette er arvelig i mange tilfeller er helt klart, men enkelte bør nok også stille seg spørsmålet om hvor hardt man bør bruke dem spesielt i ung alder.
Ofte er det vanskelig å avdekke defekter før hundene blir eldre og da har de som regel gjort sitt i avelen. Dette er jo noe vi håper forskningen vil kunne hjelpe oss med å avdekke i framtiden. 
 
Mange rapporterer om problemer i nese, svelg og luftveier. Interessant i den forbindelsen er at på slutten av 90 tallet, avdekket man i Sverige iforbindelse med unghundgranskingen at tilnærmet lik 20% av hundene som deltok i denne før 2 års alder hadde oppsøkt veterinær pga slike problemer.
Hva er arveligheten bak disse tallene?
Noe vi bør tenke på i den framtidige avelen!
Det er vel ikke og detonere noen bombe at utgiftene til veterinær har akselerert. Dette bør vi i framtida i fellsskap få snudd.
Et godt eksempel på dette ser vi i husdyravelen som har klart dette!
 
Itillegg til de vanlige sykdommene som vi ikke har kommet inn på her kan det være interessant og nevne et tilfelle der en hund ble avlivet i 2 års alder og at det var konkludert med at den var bløder. Det kan være interessant for rådet om noen har vært borti flere slike tilfeller.
 
At våre hunder gjør det skarpt på jaktprøver og rene konkurranser er etter rådets mening MEGET flott.
Men vi må alle ta høyde for at man ikke blir en bedre avelshund pga titler, trening og lommebok. Avelsrådet jobber med den tanken at skal vi lykkes i framtiden må vi ha tilførsel av stadig nye gener og ha tilstekkelig genetisk variasjon om vi ønsker og få de hundene som gir oss flest skuddsjanser per jaktdag, som er friske og funksjonelle.
En god regel for oss alle er at et individ blir brukt passe mye i avelen uannsett hvor bra den er.
 
Rådet vil forøvrig ønske alle i Finskstøvereiere en Riktig God Jul og Et Godt Nyttår. Og vi håper på et fortsatt godt samarbeid med dere alle i det nye året.
 
Mvh 
For rådet 
leder
Vidar Hagen

Posted in Info fra Avlsråd.