Til orientering ang. reg. sperre

(Klipt ut fra epost-korrespondanse)

Hei,

Først må jeg beklager at vedtaket ikke var tydelig nok.

Jeg bekrefter at dere har tolket vedtaket rett. NKKs Sunnhetsutvalg har ikke endret på antallet.

NKK registrerer alltid hele kull. Vedtaket betyr at dersom en hund har 32 eller færre valper fra før vil et nytt kull blir registrert som normalt. Dersom en hund har 33 eller flere valper fra før vil ikke kullet bli registrert.

Jeg håper dette var oppklarende. Dersom dere ønsker at dette skal presiseres ytterligere, eller settes opp mer formelt i et brev, vennligst gi meg beskjed så skal jeg selvsagt ordne det.

Med vennlig hilsen

KRISTIN H. AUKRUST

Veterinær

Leder for Helse- og registreringsavdelingen

 

Tlf:  997 08 781, epost: kristin.aukrust@nkk.no
————————————————————————

Fra: Mette Køhler Bjørkkjær [mailto:mette.k.bjorkkjar@kebas.no

Sendt: 4. november 2015 20:15
Til: Kristin Aukrust
Emne: Reg.sperre finsk støver

Hei,

I Sunnhetsutvalgets referat vedrørende innføring av registreringssperre på rasen finsk støver står følgende: 

Det innføres et maksimumsantall på 33 avkom som kan registreres etter samme hund for rasen finsk støver. Etter at maksimumsantallet av valper registrert i NKK er nådd, blir ytterligere valper født i Norge etter hunden ikke registrert.

Noen har oppfattet denne teksten en smule tvetydighet. Derfor ber vi med dette om en skriftelig bekreftelse på at NHKFs søknad er innvilget uten endringer på tallet. Det vil si at dersom en hund blir paret/parer når den har registrert fler enn 32 valper fra før, altså 33 eller fler, så skal kullet ikke registreres. Siden det i vedtaket fra Sunnhetsutvalget ikke står noe om at det alltid registreres hele kull, ber vi om en forsikring om at den bestemmelsen fortsatt står ved lag. Altså at den eventuelle hunden som har registrert 32 valper eller færre, får registrert hele det neste kullet, selv om registreringstallet da overskrider 32 individer.

Vi regner alt dette som en selvfølgelighet, men ønsker allikevel å ha det helt på det rene med en kort bekreftelse på e-post. 

Med vennlig hilsen

Norske Harehundklubbers Forbund

Mette Køhler Bjørkkjær, sekretær

Posted in Nyheter organisasjon.