Om organisasjonen 

Finskstøverforeningen Norge (FFN) org. nr. 984697678 ble stiftet 1988. FFN er en rasering for rasen Finsk Støver og er tilsluttet Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF).

FFNs formål:

  • å arbeide for en forbedring av rasens bruksegenskaper samtidig som hensyn til sunnhet og eksteriør ivaretas

  • skal drive opplysende virksomhet som fremmer rasen

  • ha et nært samarbeid med rasens avlsråd og i fellesskap med dette ha felles kontaktmenn i klubber som sorterer under NHKF

Vedtektene til FFN er godkjent av Norske Harehundklubbers Forbund. Vi har derved forslagsrett til medlemmer av avlsrådet for finskstøver, og til saker som angår vår rase.

Vi deltar med representant til Formannsmøte som arrangeres en gang i året. Formannsmøtet har representanter fra harehundklubber, avlsråd og raseringer. Formannsmøte har ingen formell beslutningsmyndighet men er et forum for tanker og ideer.

Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF) er et forbund som består av geografiske klubber og raseringer. NHKF er tilsluttet Norsk Kennelklubb.

Forbundets høyeste organ er Representantskapet (RS ). Her kan hver klubb møte med inntil 3 representanter avhengig av medlemstallet.

Representantskapet velger et styre, forbundstyret, som består av 5 personer pluss 3 vararepresentanter. Representantskapet velger også avlsrådene for de raser som sorterer til forbundet.