Avelsråd og avelsnemd hadde lørdag den 25.02-2012 felles møte i Valdres

Forskjellige tema ble tatt opp og ulike avgjørelser ble tatt!!
 
Sak 1.
Innavelsgrad. 
Under høstmøte ble også saken tatt opp og det er innhentet uttalelser også fra våre naboland og rundt omkring i miljøet.
Vedtak:Råd og nemd ønsker i utgangspkt og ligge så tett opp til 0 i innavelsgrad som mulig, men vil hvis det ligger tilrette for det kunne anbefale parringer tilnærmet lik 3,5 % hvis det ikke foreligger opplysninger som skulle være til hinder for dette.
Rådet vil videre kunne godkjenne innavelsprosent tilnærmet 6. Det må i så tilfelle være klasse og stor sannsynlighet for at dette er lytefrie dyr det linjeavles på. Og som kan tilføre gener det er viktig og befeste, da man også forsterker de dårlige genene i slik linjeavl.
Hvis det er enighet i avelsrådet under § 12  i retningslinjene kan rådet også dispensere fra denne grensen. Vi vil også henstille eierne av avelsdyrene til og utøve forsiktighet. Her er det viktig og vite hva man gjør.
 
Sak 2.
Hannhundlista.
Det ble enighet om å innføre den nye modellen for hannhundliste men noen små endringer og presiseringer.
At denne skal taes i bruk og være oppe og gå 1.8-2012.
Vi ønsker videre at alle som ønsker og være på hannhundlista så raskt som mulig eller helst innen 1.6-2012 sender opplysningene om sine hannhunder til avelsnemda ved Tomas. Vi ønsker at de fleste som leser dette tar kontakt og oppgir sine e-mail evt e-mail som de har tilgang til. Dette er et omfattende arb, men vil gi tispe eierne på sikt mye bedre opplysning om egenskapene og prestasjonene  de hannhundene de ønsker og parre tispene med.
Forøvrig vil noen i avelsnemda prøve og purre opp samtlige da den gml lista blir sletta fra 1.08-2012.
 
Sak 3.
Det ble videre best at det årstallet hunden fyller 9 år blir hannhunden sletta fra lista, men her er det viktig og presisere at det vil fortsatt være mulig og bruke dem videre der det kan være aktuelt.
 
Sak 4.
Forøvrig ble det bestemt skjerpet krav for hannhunder på lista at i tillegg til at hunden skal  ha 1. åpen på prøve kreves det at en premiering skal være barmarkspremiering ved fyllte 3 1/2 år.
 
Sak 5.
Avelskonferransen ble også tatt opp og undertegnede og Tomas Blakseth i avelsnemda har hovedansvaret for denne fra norsk side.
Vi er nå inne i sluttfasen med oppsettet av programmet. Alle i råd og nemd vil så langt som mulig bli med og bidra under konferransen.
 
Forøvrig vil vi takke Mika av Tordeud for en  1. premie los rundt bålet der møtet ble avholdt. En virkelig kraftanstrengelse i den dype snøen!!
 
Mvh Vidar.

Posted in Info fra Avlsråd.