Informasjon fra Avlsrådet for Finsk Støver før avlssesongen

Foreløpig oppsummering 2011 fra formann i avlsrådet.

Avlsrådet for finskstøver i Norge har siden rep. møte i forbundet hatt et hektisk år. Mye er gjort og mye gjenstår. Avlsnemda i FFN har bidratt sterkt til dette. (opprettet ved FFn’s årsmøte) samt web master. Det viktigste for rådet er å holde bredden og tenke på og bevare og forbedre jakt- helse-ekstriør. Pga reg tallene er dette viktigere enn noen gang, da vi idag er nede på ca under halvparten av reg. tallene  i Norden som vi hadde for 20 år siden. Skal vi klare dette er det helt nødvendig og ha gode retningslinjer som ivaretar hundene og ikke nødvendigvis enkelte eieres ønsker. Vi er kun et råd og da er det rådgivning og være nøytrale som teller. Vi jobber for hele rasen. Det vil si for framgang og ikke reversere den på sikt. Råd og nemd har fått på plass etter min mening tre arbeidsverktøy som er svært viktige og retningsgivende for oss alle. Da blir holdningene blant hver enkelt av oss nøkkelen til om vi lykkes. Nye retningslinjer ble presentert på sommeren. En forbedret unghundgransking tidlig på høsten og en ny mal for presentasjon av hannhundlisten senhøstes.
Alt ligger ute på nettet. 
 
For øvrig er FFN /avlsnemden og avlsrådet engasjert i og evt. få opprettet en nordisk sædbank. Dette pga at vi da tar vare på de beste nedarverne for en senere anledning, og at disse vil da kunne bidra for en bedre rase på sikt. Blodprøveprosjektet i Finland og ønske fra Veterinær høgskolen om flere blodprøver til forskning, vil etter min mening bli spesielt viktig for og kunne ta vare på de friske hundene for avlen og bidra til bedre helse og genetisk bredde.
Fra mitt ståsted er det klart ønskelig at over 20 hannhunder står på listen og blir brukt i tillegg til evt. interessante hunder fra våre naboer.
 
Vi må bli framtidsretta og ha magemål når det gjelder og bruke hundene i parring. Vi vet, og historien forteller at suksess på jaktprøver ikke nødvendigvis er de avlsdyrene som gir framgang for rasen. Så enkelt er det ikke. Og husk, det er feil på alle hunder og i alle linjer akkurat som hos folk er ingen feilfrie.
Heilhetsvurderingen og skjønn skal hjelpe oss fram. Avlsrådets oppgave er og være konsekvente, men samtidig lytte og bruke hodet.
I retningslinjenes $12 står det at vi kan dispensere fra retningslinjene, men da skal det være enighet  blant rådets medlemmer.
 
Det har forøvrig i løpet av høsten blitt holdt en fellessamling der temaet var genetikk. Avlsnemd/råd har dessuten blitt gitt tillatelse til å kopiere tidligere formann i SSF- Roland Olson’s hefte om grunnleggende hundeavl utgitt for 20 år siden till eget bruk.
 
Det er snart 30 år siden det ble holdt en felles nordisk avlskonferanse. Nå står vi for døren for en ny i forb. med at SSF og FFN legger sine årsmøter til felles sted ved grensen. Fra norsk hold vil avlsforsker Trygve Roger Solberg fra Geno og professor og genetiker Frode Lingås komme. I tillegg har vi fått beskjed om at det blir jobbet fra finsk side om at avlsansvarlig fra finskstøverklubben i Finland, samt genetiker fra det finske blodprosjektet skal komme.
Leder i finskstøverklubben Jari Fors vil dømme eksteriør i forb med utstillingen søndag. Fra svensk hold har jeg fått bekreftet at det blir jobbet med og få på plass dyktige folk til konferansen. Konferansen er noe jeg anbefaler på det sterkeste og bli med på for oss alle. (Dette er stort).
 
I nær framtid ved RM i Finland har jeg og FFN spurt om det er mulig på nordisk plan og drøfte temaet sædbank.   
 
Tilslutt vil jeg ønske alle en riktig god jul og et framgangsrikt og godt nyttår!
 
Mvh Vidar Hagen

Posted in Info fra Avlsråd.